(1)
Chukanov, N. V.; Kazheva, O. N.; Chervonnaya, N. A.; Varlamov, D. A.; Ermolaeva, V. N.; Pekov, I. V.; Shilov, G. V. Ion-Exchange Properties of the Natural Zeolite Amicite. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2020, 39, 207-216.