(1)
Здравковски, З. Годишен извештај за работењето на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2022, 41.