(1)
Petreska Stanoeva, J.; Stojchevski, C. .; Bankova, V. .; Stefova, M. Phenolic Fingerprint of Macedonian Propolis. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2024, 43, 87-98.