(1)
Стојановска, М. Трет семинар за наставници по хемија од средните училишта. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 2016, 35, 124-124.