Стојановска, М. (2016). Трет семинар за наставници по хемија од средните училишта. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 35(1), 124–124. https://doi.org/10.20450/mjcce.2016.976