Chukanov, Nikita V., Olga N. Kazheva, Nadezhda A. Chervonnaya, Dmitry A. Varlamov, Vera N. Ermolaeva, Igor V. Pekov, and Gennadiy V. Shilov. 2020. “Ion-Exchange Properties of the Natural Zeolite Amicite”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 39 (2):207-16. https://doi.org/10.20450/mjcce.2020.1984.