Стојановска, М. (2016) “Трет семинар за наставници по хемија од средните училишта”, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 35(1), pp. 124–124. doi: 10.20450/mjcce.2016.976.