[1]
З. Здравковски, “Годишен извештај за работењето на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 41, no. 1, Jul. 2022.