[1]
Z. Zdravkovski, “Impressum”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 41, no. 1, Jul. 2022.