[1]
М. Буклески, “Преку проектот „Науката и јас“ на Џонсон Мети е обновена студентската лабораторија на институтот за хемија”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 42, no. 1, pp. 129–140, Jul. 2023.