[1]
. ., “Impressum”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 42, no. 1, Jul. 2023.