[1]
J. Petreska Stanoeva, C. . Stojchevski, V. . Bankova, and M. Stefova, “Phenolic fingerprint of Macedonian propolis ”, Maced. J. Chem. Chem. Eng., vol. 43, no. 1, pp. 87–98, May 2024.