Здравковски, З. “Годишен извештај за работењето на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, vol. 41, no. 1, July 2022, https://mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/view/2546.