Стојановска, М. “Трет семинар за наставници по хемија од средните училишта”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, vol. 35, no. 1, Apr. 2016, pp. 124-, doi:10.20450/mjcce.2016.976.