, Karadeniz Technique University, Faculty of Pharmacy, Dept. of Analytical Chemistry, Trabzon, Turkey, Turkey