Превод/препев на хумористичниот Периоден систем на македонски

Authors

  • Владимир Петрушевски Институт за хемија, Природно-математички факутет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

DOI:

https://doi.org/10.20450/mjcce.2022.2633

Keywords:

Периоден систем, хумор, превод, препев, рима

Abstract

Бев поканет и го прифатив предизвикот, по што се обидов да го преведам/препеам текстот од хумористичниот Периоден систем на елементите, даден на англиски јазик1. При ова си поставив неколку императиви од самиот почеток: 1) Текстот на секоја слика да биде во стихови (најдобро дистих или скриен дистих), при што двата стиха да бидат со еднаква стапка. 2) Предност да имаат римувани стихови (секаде каде што тоа е возможно). 3) Кога тоа може да се стори, да не се отстапува од оригиналот во однос на клучните зборови/пои­ми (последново се покажа како речиси невоз­можна мисија, па отстапено е во определен број случаи, нудејќи решенија што се во непосредна врска со својствата на дадениот елемент, а држејќи се до императивите 1) и 2). 4) Во еден мал број случаи (в. го четвртиот пример во овој труд) препевот е даден со моностихови, ценејќи дека со непотребно инсистирање врз римата и стапката би се изгубила „пораката“ од оригиналот.

Даден е (споредбено/табеларно) англис­киот оригинал и препевот на текстот за десетина елементи, со кратки коментари. Таму каде што постои позначително отстапување на текстот од оригиналот е коментирано и која била мотивацијата за таквото решение.

References

(1) J. E. Slone, Funny Periodic Table Poster, Scientific Consulting Services International, 2001 (exploring the original idea of Slavomir Koys), https://books.google.mk/books?id=jYwFEAAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Slavomir+Koy%C5%A1&source=bl&ots=cQFIoCkenT&sig=ACfU3U3kmeR50oiF5TzMfV8wrQFfKarrPw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiYz6-55f_6AhUWXvEDHdCwCiQ4FBDoAXoECBMQAw%23v=onepage&q=Slavomir%20Koy%C5%A1&f=true#v=onepage&q&f=false (accessed Dec 12, 2022).

(2) Z. Zdravkovski, V. M. Petruševski, Funny Periodic Table Poster, (Macedonian translation of ref. 1), Skopje, 2022.

(3) Periodic Table of Elements https://www.acs.org/education/whatischemistry/periodictable.html (accessed Dec 12, 2022).

(4) Periodic Table of elements - pubchem https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/periodic-table/ (accessed Dec 12, 2022).

(5) Winter, M. The Periodic Table of the Elements https://www.webelements.com/ (accessed Dec 12, 2022).

(6) М. Илин, Приче о стварима, Ново поколење, Београд, 1946.

Downloads

Published

2022-12-27 — Updated on 2022-12-31

Versions

How to Cite

Петрушевски, В. (2022). Превод/препев на хумористичниот Периоден систем на македонски. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 41(2), 261–265. https://doi.org/10.20450/mjcce.2022.2633 (Original work published December 27, 2022)

Issue

Section

Education

Most read articles by the same author(s)